belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kutatások

A 2008. és 2014. között lezajlott Múzeumok Mindenkinek Programban (MMP) vállalt céljaink eléréséhez szükséges volt oktatási és képzési tevékenységünk megalapozása, illetve a  projekthez szükséges múzeumi humánfejlesztés, áthangolás megalapozása a közoktatást támogató feladatrend és kompetenciafejlesztés témájú kutatásokkal.

Tananyagfejlesztést megalapozó kutatások: múzeumpedagógiával kapcsolatos hazai és nemzetközi felmérések, elemzések készítése; országos szintű igényfelmérés. Az ezek alapján kidolgozott esettanulmányokat a Múzeumi iránytű köteteiben adtuk közre. 2008. november 3. és 2009. december 31. között az alábbi fejlesztéseket, kutatásokat végeztük el.

Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozása

A muzeális intézmények múzeumpedagógiai szemléletű vizsgálata egy országos méretűre tervezett felmérés segítségével, az ország valamennyi megyéjében, főként vidéki múzeumokra koncentrálva történt. Az éves statisztikai jelentések és a 2007-2008-as „Magyar Múzeumok” kérdőív alapján, elkészítettük az iskolás csoportokat is fogadó múzeumok listáját. Ezáltal megtörtént a projekt során részt vevő múzeumok kigyűjtése.

„Múzeumok a közoktatás szolgálatában” - kutatás

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Karán az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának kezdeményezésére országos kutatás indult a magyar múzeumok és a közoktatás viszonyának témájában az iskolák múzeumhasználatának felmérésére. A kutatás eredményeként jött létre a Múzeumi iránytű 3. kötete, melynek szerkesztője dr. Vásárhelyi Tamás volt. A kutatás a következő területekre koncentrált:

 • A múzeum szerepe, feladata és helye a felnövekvő generáció nevelésében és oktatásában, az egész életen át tartó tanulásban, a „használható tudás” megvalósításában. Az iskola és a közoktatási rendszer elvárásai,
 • az ELTE-n már végzett múzeumpedagógusok tapasztalatai, igényei,
 • a különböző múzeumpedagógiai képzések a hazai felsőoktatásban,
 • nemzeti közoktatási dokumentumok és a múzeumi oktatás összekapcsolásának lehetőségei, az óvodapedagógiától, általános iskola alsó tagozatától a szakiskolán át a középiskolai tanulókig,
 • iskolai, kompetenciaalapú oktatás-nevelés a múzeumokban,
 • a nem szakrendszerű oktatás bevezetésének lehetőségei a múzeumok vonatkozásában,
 • az iskolai múzeumpedagógia hatékonysága, a jó gyakorlatok, az ezen a téren sikeres iskolák bemutatása és gyakorlatuk elemzése,
 • iskolán kívüli képzés, iskolán kívüli tevékenységek, illetve iskolai tanórán kívüli tevékenységek szerepe, lehetőségei,
 • a múzeumok iskolákba kihelyezett tevékenységei,
 • különleges célcsoportok múzeumhasználatának vizsgálata (vakok, siketek, szellemi fogyatékosok, mozgássérültek kiemelt csoportjai),
 • az ellentmondásos jogi szabályozás feltárása, az okok keresése (lásd pl. a tanóra védelme és iskolán kívüli ismeretszerzés lehetőségei közti ellentmondás)

Múzeumpedagógiai módszerek európai gyakorlatának adaptációja

Módszertani fejlesztésünk során összegyűjtöttük több európai ország múzeumainak sikeres, bevált, itthon is hasznosítható múzeumpedagógiai módszereit. Többek között feldolgoztuk londoni, Historic Royal Palace munkáját, és megnéztük miként dolgoznak az intézmény interpretátorai. Tanulmányoztuk a Musée du Quai Branly-ban a fogyatékkal élők számára kifejlesztett és felkínált eszközöket. De nem elégedtünk meg a példaértékű európai múzeumok oktatói gyakorlatának, tapasztalatainak, eredményeinek bemutatásával, hanem azok hazai adaptációjának lehetőségeit is felvázoltuk. Kutatásunk összefoglalóját a Múzeumi iránytű 5. kötetében olvashatja.

„Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában” c. fejlesztési terv

Ahhoz, hogy a 21. század elején múzeumaink nyitottá váljanak a társadalomban zajló folyamatok megértésére, meg kellett ismernünk a múzeumi szféra jelenlegi kapcsolatzrendszerét a közoktatással. 2009-es felmérésünkkel tükröt tartottunk saját szakmánknak, rákérdeztünk, hogy a muzeális infrastruktúra, a kiállítások, a programok alkalmasak-e a kompetenciafejlesztő oktatáshoz való alkalmazkodásra. A kutatás tanulságai alapján fogalmaztuk meg céljainkat, legfontosabb teendőinket. Ajánlásokat készítettünk az intézmények és a fenntartók számára, és javaslatokat tettünk a jogszabályi környezet módosítására. Olvassa el kutatási eredményeinket a Múzeumi iránytű 4. kötetében.

Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009

Az "Országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozásá"-t célul kitűző kutatásunkban a magyar múzeumpedagógia helyzetére (személyi, infrastrukturális állapotára), a múzeumoknak a közoktatási intézmények fogadására való felkészültségére, a fejlesztés irányaira és a fejlődést gátló tényezőkre kerestük elsősorban a választ. Összegyűjtött anyagunk azonban jóval több, mint a cím által sugalmazott, pusztán a múzeumokat jellemző adathalmaz, értékelő tanulmányunk nemcsak tükörképet nyújt a hazai múzeumpedagógia jelenkori állapotára vonatkozóan, hanem ajánlásokat, javaslatokat is megfogalmaz a jövőbeli fejlesztésekre, a meglévő lehetőségek jobb kiaknázására is. Kutatási eredményeink a Múzeumi iránytű 6. kötetében olvashatók.

Múzeumi szakemberek 2017 és a Múzeumpedagógia Magyarországon 2017

2017-ben immár a Múzeumi és könyvári fejlesztések mindenkinek projekt keretében a MOKK ismét lefolytatta a 2008-2009-ben a múzeumi szakemberek és a múzeumpedagógia témakörében végzett kutatásokat – újabb témakörökkel és kérdésekkel kibővítve. Ez a két felmérés – a Múzeumi szakemberek 2017 és a Múzeumpedagógia Magyarországon 2017 – nem csupán helyzetképet tár elénk, de rávilágít a 2008-tól induló hazai múzeumi fejlesztések hatására is. 2020-ban jelent meg a Múzeumi iránytű 25. száma Élmény és tudás 2019 címmel. A kiadványban Kárpáti Andrea Múzeumok változásban: a múzeumi szakembereket és a múzeumpedagógia helyzetét vizsgáló 2008-2009-es és 2017-es kutatások összehasonlítása című tanulmánya a 2008-2009-ben lefolytatott kutatásokat hasonlítja össze a 2017-ben végzett kutatásokkal. Az elemzés két témakört érint: a 2017-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2019 kutatást veti össze a 2009-ben végzett Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009 kutatással illetve a Múzeumi szakemberek 2017 kutatást a 2010-ben végzett Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában című kutatással. 

További kutatásaink:

 • Múzeumok és közösségeik (2015)
 • Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás európai uniós projekt keretein belül lefolytatott kutatásainkról itt olvashat
 • Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt fejlesztési projekttel kapcsolatban itt érhetők el a kutatási információk
 • Múzeumpedagógiai tapasztalatok és igények a hazai pedagógusok körébenMúzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című kiemelt fejlesztési projekt keretében a MOKK megbízásából a PTE által készített kutatás 
 • A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet és várható hatásai a hazai múzeumokban (2020 és 2021) - Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából múzeumi szakemberek körében végeztünk online kérdőíves felmérést. Arra kerestük a választ, hogy a járvány következtében kialakult speciális helyzetet a múzeumok hogyan tudják kezelni, illetve milyen következményekkel számolnak, abban az esetben, ha a múzeumok kapui a legrosszabb forgatókönyvvel számolva július végéig zárva lesznek. 2021-ben megismételtük a kutatást.
 • Online múzeumi tartalmak a digitális oktatás támogatására (2020 és 2021) - 2020 tavaszán pedagógusok körében folytattunk online felmérést. A felmérés célja az online tanítást elkezdő pedagógustársadalom múzeumi módszerekkel való segítési lehetőségének feltérképezése volt. 2021-ben megismételtük a kutatást.
 • A több intézmány által 2020-ban lebonyolított MúzeumokMa 2020 kutatásban a MOKK munkatársai (dr. Bereczki Ibolya, Kajári Gabriella, Nagy Magdolna, Pacsika Márton, Szu Annamária) 18 publikációval vettek részt. A kutatásaink alapján született publikációk Tudástárunkban itt érhetők el.
 • Múzeum és felsőoktatás
  A múzeumok és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló és a MOKK vezetésével 2021-ben végzett országos kutatás eredményeit összefoglaló kiadvány két kötetben jelent meg.
  A Múzeumi iránytű 31/1. száma, amely a  Múzeum és felsőoktatás. Kutatási jelentés I. címet viseli, a múzeumok és a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt keretében megvalósított múzeumpedagógiai mintaprojektekben nem szereplő felsőoktatási intézmények kapcsolatát feltáró kutatás eredényeit mutatja be.  A kutatást a MOKK munkatársai végezték.
  A Múzeumi iránytű 31/2. száma Múzeumpedagógiai mintaprojektek – Eredményességvizsgálat és együttműködés a felsőoktatással Kutatási jelentés II. címmel jelent meg. A mintaprojektek vizsgálatát a MOKK felkérésére Koltai Zsuzsa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa és kutatócsapata végezte.