belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A képzés az EFOP –3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Múzeumi és könyvtári fejlesztés mindenkinek” című kiemelt projekt fenntartási időszakában valósul meg.

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában (MM120T)

A Múzeumi menedzserképzés egyedülálló, moduláris felépítésű tanfolyam

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában címmel akkreditált és a múzeumi szakmai továbbképzésben elsőként modulos rendszerű képzést indít Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. Az egy kötelező és hét válaszható modulból álló, összesen 120 órás kurzus elvégzését követően a résztvevők a múzeumi vezetőktől a jogszabályok által elvárt kritériumoknak megfelelő – a vezetői és az államháztartási ismeretek elsajátítását is igazoló – tanúsítványt kapnak. További újdonság, hogy az érdeklődők a teljes, akkreditált képzésen túl az egyes modulokat önállóan is elvégezhetik.

A képzés összesen 240 órát kitevő nyolc modulja közül a 60 órás Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek című alapmodul elvégzése kötelező, a 120 óra teljesítéséhez pedig a résztvevőknek a másik hét választható modulból kell  további 60 órányit ( 2 db 30 órás választható modul) elvégezniük az akkreditált tanúsítvány megszerzéséhez.

A kötelező modul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§-a és 13.§ továbbá a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet értelmében jogszabályi elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben.

A MOKK lehetőséget biztosít az egyes modulok önálló elvégzésére is, de az adott önálló modul elsajátítását követően csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban kiállítani, másrészt a csak önálló modulokra jelentkezőkhöz képest a teljes, 120 órás képzésre jelentkezők a kiválasztáskor elsőbbséget élveznek.

 

 Frontszemélyzeti képzés - a kulturális intézmények látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztéséhez (FSZK30T) 

Kötelezően elvégzendő 60 órás alapmodul:

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek 

Időpont, helyszín:  2023.03.06 - 03.09. és 2023. 03.20 - 03. 23. között, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre  

A képzés formája: tantermi

Jelentkezési határidő: 2023.02.10.

Jelentkezési felület az alapmodulhoz

 

2023-ban választható 30 órás modulok és időpontjaik:

A 2023-ban induló képzésen a jelentkezők a kötelező alapmodul mellé háromféle 30 órás modul közül választhatnak. Két 30 órás modul választása szükséges a 120 órás akkreditált képzés teljesítéséhez.

A választható modulokat lehetőség szerint tantermi formában tartjuk meg, de az aktuális járványügyi helyzethez rugalmasan alkalmazkodunk. A választható modulokat min. 10 fő jelentkező esetén tudjuk csak elindítani, ellenkező esetben a jelentkezőknek egyéb modulok elvégzését fogjuk javasolni.

Az adott modul címére kattintva bővebb leírás olvasható. A modulokra jelentkezni a megjelenő felületen keresztül lehet.

        Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) A képzés a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) számú kormányrendelet szerint engedélyezett 

          Engedélyszám: 1127-3/2018/KOZGYUJT

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Óraszám: összesen 120 óra = 60 óra kötelező alapmodul és 2 x 30 óra választható modul

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Képzési forma: tantermi

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Csoportlétszám: 15 fő / modul

Múzeumi digitális technológiák az oktatás és az élethosszig tartó tanulás szolgálatában (MDT90B) Kiknek ajánljuk: múzeumvezetők, múzeumi középvezetők, múzeumi szakalkalmazottak

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

 A képzés haszna: A képzés résztvevői olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust sajátítanak el, amely hozzájárul ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. Intézményeik képessé válnak hatékonyan együttműködni a köznevelési intézményekkel, és elősegíteni a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés eredményességének növelését, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztését.

A képzés teljesítésének feltétele: részvétel a tantermi órák 90%-án, 2 db szabadon választott modul végén prezentáció bemutatása, záródolgozat készítése (saját intézmény fejlesztési terve)

 

Képzési tematika:

Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek

A múzeumi intézményrendszer Magyarországon - A múzeumi intézmények típusai, ágazati irányítás, Múzeumi küldetésnyilatkozat, stratégia és politika, Projekt szemlélet a múzeumban, Pénzügyi irányítás, HR irányítás, Változás management, Hatékony kommunikáció és marketing irányítása

A múzeumok feladatrendszere a 21. században - Fenntartható gyűjteményezés, Állományvédelem, Tudományos feldolgozás, Kiállítási stratégia és politika, Múzeumi ismeretátadás, PR, Marketing a múzeumban

Informatika a múzeumban - A digitális múzeum

A múzeum jogi környezete - Múzeumi vezetők számára nélkülözhetetlen jogszabályok

A jövő múzeuma - Kompetenciák a 21. században, Múzeumépítészet a 21. században

A képzés részét képezi egy vezetői kompetenciákat fejlesztő tréning is!

 

Minőségmenedzsment

Bevezetés minőségmenedzsment alapjaiba - Miért van szükség a múzeumi minőségmenedzsmentre? A minőségmenedzsment megjelenésének fontossága és alapelveinek érvényesíthetősége a kulturális szférában. A kulturális területen használt főbb minőségmenedzsment típusok.

Hazai és külföldi jó gyakorlatok a versenyszféra és a non-profit szektor világából - A minőség-szemlélet jelenléte a magyarországi múzeumokban, Hazai kulturális szférában kidolgozott, már működő minőségbiztosítási gyakorlatok bemutatása, Jó gyakorlatok a nemzetközi múzeumi világban

Kidolgozott Múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer és gyakorlati kipróbálásának tapasztalatai - A múzeumi minőségmenedzsment keretrendszer bemutatása, A kidolgozott minőségmenedzsment rendszer gyakorlati tapasztalatai

 

Gyűjteménymenedzsment

A gyűjtemény megismerése, értékelése - kritériumok

A gyűjteményezés humánerőforrásai: múzeumi szakemberek, önkéntesek - A gyűjteményezés jogszabályi és etikai háttere - A gyűjteménymenedzsment főbb dokumentumai

A muzeális intézmény típusok gyűjtőköre, gyűjtőterülete

Digitalizálási stratégiák múzeumi térben - Digitalizált gyűjtemények

Gyűjtemény gyarapítás - Gyűjtemények oktatási célú felhasználása - Gyűjtemények tudományos feldolgozása 

Gyűjteménymenedzsment alapok. Gyűjteményi stratégia és politika - Gyűjteménymenedzsment rendszerek - Korszerű raktárak, múzeumi raktárfejlesztés

Közösségek bevonása a múzeumi tevékenységekbe: gyűjtemény, gyarapítás, közösségi kiállítás - Múzeumi gyűjtemények a 21. században - Saját intézményi gyűjteményezési stratégia kialakítása

 

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése

Vezetői kompetenciák

Területi és kisebb múzeumok működésének jogi környezete és feladatrendszere - Kisebb múzeumok számára nélkülözhetetlen jogi ismeretek, Az integrált tagintézmény hatékony működése

Kiállítás-rendezés - Gyűjtemény és kiállítás menedzsment kis múzeumi keretek között

Együttműködés - A közösségi múzeum, Önkéntesek és kulturális közfoglalkoztatottak a múzeumban, Turisztikai együttműködés

A szolgáltató múzeum - Múzeumi szemléletváltás az ismeretátadásban, Értékelési protokoll és minőségbiztosítás

A képzés részét képezi egy kompetenciafejlesztő és az asszertív kommunikációt fejlesztő tréning is!

 

 

További modulok:

Hálózatépítés (30 óra) 2023-ban nem választható

Frontvonal menedzsment (30 óra) 2023-ban nem választható

Stratégiaalkotás (30 óra) 2023-ban nem választható

PR, marketing, kommunikáció (30 óra) 2023-ban nem választható

 

Hálózatépítés

Bevezetés a hálózatok világába - A hálózatosodás jellemzői, szükségessége a 21. században, Szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai alapok

Múzeumok helyi és megyei szintű kapcsolódási lehetőségei - Múzeumok társadalmi szerepvállalása, Múzeumok köré szerveződő helyi civil csoportok, Megyei Hatókörű Városi Múzeumok, mint kompetenciaközpontok

Országos szintű és nemzetközi múzeumi hálózatok. A múzeumok külső kapcsolatai - MOKK és az Országos Múzeumi Koordinátor Hálózat, Múzeumi szervezetek és a múzeumokhoz kapcsolódó országos hálózatok, Múzeumok külső kapcsolatai, Nemzetközi Múzeumi Kapcsolatok

A hálózatok rendszerében működő múzeum - Hálózati tanulás lehetőségei, sajátságai, A hálózati kapcsolatok hasznosítása a múzeumban

Frontvonal menedzsment

Szolgáltató múzeum - Kulturális intézmények működése, társadalmi szerepvállalása, Közönségszolgálat: a múzeum arca, füle, szeme, szája, Kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások

Menedzsment feladatok - Menedzsment dokumentumok, Intézmény napi működésének szervezési folyamatai, belső kommunikáció, csapatmunka szervezése, Frontszemélyzeti munkatársak motivációja

HR - Frontszemélyzeti munkatársak kiválasztása, munkakörök szabályozása, Önkéntesek a frontvonalban

Stratégiaalkotás

Stratégiaalkotás - A stratégiai tervezés, Múzeumi stratégiaalkotás

Múzeumi részstratégiák - Tudományos stratégia, Gyűjteményezési stratégia, Kiállítási stratégia

Múzeumok gazdasági és üzemeltetési stratégiájának tervezése - Forráskezelés, forrásteremtés stratégiai tervezése, Múzeumok beruházási és üzemeltetési stratégiája, Múzeumvezetők lobbi technikái

Hátrányos helyzetű csoportok helye a múzeumi stratégiában - Végzettség nélküliek, iskolaelhagyással fenyegetett társadalmi csoportok a mai magyar társadalomban, Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek és múzeumok stratégiájának közös elemei

 

PR, marketing, kommunikáció

A marketing és múzeum kapcsolata - Mit jelent a múzeumi marketing? Szolgáltató múzeumi szemlélet, Forrásteremtés, lobbizás

Múzeumi stratégia és PR - Kommunikációs gyakorlatok, Múzeumi imázsépítés PR eszközökkel

Múzeumi kommunikáció - Kommunikációs csatornák és felhasználási lehetőségeik, Hírszerkesztési gyakorlat, Válságkommunikáció, Múzeumi A'la Carte, Múzeumi kiadványok típusai

A képzés részét képezi egy kommunikációt fejlesztő tréning is!

 

 

 

A képzés részvételi díja: 

A kötelezően elvégzendő alapmodul részvételi díja:

Államháztartási és vezetési ismeretek: 199.000 Ft

2023-ban választható 30 órás modulok részvételi díja:
(két modul választása szükséges a kötelezően elvégzendő modul mellé a 120 óra abszolválásához)

Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése: 80.000 Ft

Minőségmenedzsment:  80.000 Ft

Gyűjteménymenedzsment: 80.000 Ft

 

A részvételi díj tartalmazza:

a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt, a modulzárók értékelését, a záródolgozati értékelést

A részvételi díj nem tartalmazza:

az étkezés és szállás a kontakt képzési napokon a résztvevők számára önköltséges, a részvételi díj ezeket nem tartalmazza. 

 

További információ:

MOKK oktatási csoport
  
kepzes.mokk@skanzen.hu 

 

Az alábbi képzések az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt keretében valósultak meg. 

Turnus neve Helyszín Kezdő dátum Befejezés dátum Státusz
Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában I.  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2018.02.19. 2018.03.08. Lezárt
Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában II.  2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2019.02.04. 2019.04.15. Lezárt
         

 

Az alábbi képzéset az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001  "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" projekt fenntartási időszakában szerveztük. 

Turnus neve Helyszín Kezdő dátum Befejezés dátum Státusz
Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában Magyarország 2000 Szentendre Sztaravodai út  2021.08.30. 2021.09.09. Aktív

Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában

 2000 Szentendre Sztaravodai út 75. 2022.04.04. 2022.04.28. Visszavont

 

 

Minőségbiztosítási eredmények

2018.02.19.-2018.03.08. Államháztartási és vezetési ismeretek (Szentendre)  20 fő résztvevő

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,5
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,1
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,3
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,6
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,3
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,3
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,6
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,7

2019.02.04-21. 32 fő  (két csoportban) 

 

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? 4,2
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? 4,2
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 4,3
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,2
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? 4,7
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,4
Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását? 4,6
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? 4,6
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? 4,6

 

2020-ban a Múzeumi Vezetői Ismeretek c. képzést valósítottuk meg 

 

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum illetve online
Időpont: 2020. március 9 - szeptember 17.

 

Múzeum vezetői ismeretek

Átlagszám

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

4,43

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4,14

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

4,14

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

4,71

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

4,57

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

4,29

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

3,86

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

4,29

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4,43

 

 

 

2021. évi képzésünk   

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum illetve online
Időpont: 2021.08.30-09.02. és 2021.09.06-09.09.

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

              4,75

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

4

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

  4,5

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

              5

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

5

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását?

5

10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)?

    4,25

11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

              4,25

12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

4

Kapcsolódó cikkek
Ahogy tetszik – az első egyéni igényekre szabható múzeumi továbbképzés: Múzeumi menedzserképzés
Már most érdemes jelentkezni a jövő évi Múzeumi menedzserképzésre!
Múzeumi menedzser képzés – igényre szabva
Tanúsítványátadó egy egyedülálló, személyre szabott múzeumvezetői képzés végén
Rendben vagyunk a fronton? És a topon?
Izgalmas felnőttképzés? Középpontban a gyakorlatorientált módszerek
A mi múzeumunk - Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek tanúsítvány átadó (videóhírlevél IX.)
Mozgalmas képzési szezon és ingyenes továbbképzések a MOKK-nál
Múzeumi menedzserképzés – középvezetőknek is!
A múzeumi középvezetők kompetenciafejlesztéséért is képzést szervez a MOKK
Most (is) érdemes jelentkezni a MOKK Múzeumi menedzserképzésére!
Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik